statystyka do prac naukowych

Czym jest metoda naukowa? Cytat z Wikipedii

statystyka do prac naukowych
Jako metodę naukową rozumie się: całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej, sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań. W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych, do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań. W jej obrębie mieści się metoda badań naukowych, rozumiana jako sposób zdobywania materiałów do badań, stanowiących podstawę do opracowania teoretycznego, do rozwiązania problemu naukowego, a w końcu ? do napisania pracy naukowej.
Metody badań stosowane do rozwiązania określonego problemu nazywane są metodami roboczymi.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa

Zbieranie danych do analizy

Zbieranie danych do wykorzystania przez firmy farmaceutyczne może odbywać się na różne sposoby w zależności od potrzeb klienta.
Firmy zajmujące się zbieraniem danych zatrudniają ekspertów z tej dziedziny aby jak najdokładniej zbierać i analizować dane. Sama analiza zebranych danych jest trudniejszą częścią niż ich zbieranie. Od sposobu zarządzania zebranymi danymi zależy czytelność wyników. Analityk musie nie tylko wykonać odpowiednie operację na zbiorze danych, ale także zdecydować które zbiory są najważniejsze.
Z pewnością nie jest to proste zadanie dla początkującego e tej branży.

Badanie statystyczne - definicja

Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji.
Badanie może mieć charakter: pełny - badanie obejmuje całą populację częściowy - odbywa się na pewnych (zazwyczaj losowo) wybranych elementach populacji, czyli próbie losowej, zazwyczaj reprezentatywnej dla populacji Wydawać by się mogło, że badanie częściowe jako z założenia obarczone niepewnością, stosowane jest bardzo rzadko.
Istnieją jednak czynniki, które przemawiają na korzyść tego właśnie rodzaju badania: populacja może być bardzo duża lub nieskończona, dostęp do jej wszystkich elementów może być bardzo trudny bądź niemożliwy - badania na próbie praktycznie stosuje się do populacji o dużej liczbie desygnatów. czas trwania badań koszt badań badanie może niszczyć badany obiekt, zbadanie całej populacji byłoby równoznaczne z jej zniszczeniem (np.
kontrola jakości w fabryce konserw) Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Badanie_statystyczne.